Chanukah Vocabulary menorah
dreidel
latkes

illustrations by Jason Gobari, age 10

Chanukah Index

Chanukah Poetry